สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 26
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,141,611
22 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  วีซ่า
วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 
 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง ทั้งเล่มเก่าและใหม่ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและใหม่
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป
 • ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมในประเทศเชงเก้น
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารการจองโรงแรม ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว ภาษาอังกฤษ 
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน  (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต )
- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
- กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ)  ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน  (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใแทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- กรณีไม่ได้ทำงาน / เกษียณอายุ ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานฑูต (ภาษาอังกฤษ) 
**ถ้าท่านใดใช้บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) กับทางนิวเจนส์ ทราเวล ทางเราทำหนังสือชี้แจ้งเหตุผล (ภาษาอังกฤษ) ให้ฟรี** 
 • เอกสารการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากธนาคาร
 • กรณีผู้เยาว์ ใช้สูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
สำหรับท่านที่ต้องการให้เราอำนวยความสะดวก หรือ เอกสารไม่ตรงตามที่แจ้งข้างต้น สามารถใช้บริการเราได้ 

 
ระยะเวลาการพิจารณา : อย่างน้อย 3 - 5  วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ
วันและเวลาการยื่นวีซ่า : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30 น. 
ค่าธรรมเนียมวีซ่า : วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) ท่านละ 60 ยูโร (2,300 บาท) 
    : ค่าบริการวีซ่า ศูนย์ยื่น TLS Contact ท่านละ 863 บาท 

ศูนย์ TLScontact : สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
https://ch.tlscontact.com/th/BKK/page.php?pid=home


 
หมายเหตุ
 • ในวันยื่นเอกสาร โชว์ตัว ต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง มีสแกนลายนิ้วมือ 
 • อำนาจการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทไม่เกี่ยวข้องและไม่รับรองผลใดๆในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 
มีบริการดำเนินการวีซ่า : 
 • ท่องเที่ยว/ธุรกิจ ท่านละ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต) 
 • วีซ่าเยี่ยมเยือน ท่านละ 1,500 บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต
โดยดำเนินการกรอกวีซ่าออนไลน์ นัดคิวการยื่น พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ วันยื่นเอกสาร 

📝คำถาม? ที่พบบ่อย 

ถ้าเดินทางหลายประเทศในเชงเก้น ควรไปขอวีซ่าประเทศไหน
✔️ควรขอที่ประเทศที่อยู่นานที่สุด หรือถ้าเดินทางแต่ละประเทศเท่ากันให้ขอวีซ่าประเทศที่เดินทางเข้าก่อน
 

วีซ่า ควรยื่นก่อนเดินทางประมาณกี่วัน
✔️สามารถยื่นก่อนเดินทางประมาณ 90 วัน  หรืออย่างน้อย 20 วันทำการก่อนเดินทาง
 

กรณีเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน ขอวีซ่าได้หรือไม่
✔️ได้ค่ะ แต่ต้องมีผู้สำรองค่าใช้จ่ายให้ อย่างเช่น สามีหรือลูก เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (ต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว)
 

ถ้าเคยสแกนนิ้วมาแล้ว มอบอำนวจให้ท่านอื่นยื่นแทนได้หรือไม่
✔️ถ้าหากท่านทำการเก็บลายนิ้วมือภายใน 59 เดือนที่ผ่านมา และบนหน้าวีซ่ามีระบุคำว่า “VIS” ท่านไม่จำเป็นต้องมาเก็บลายนิ้วมือในการสมัครครั้งต่อไป และไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัว กรุณายื่นสำเนาหน้าวีซ่าที่ได้รับหลังจาก[…] พร้อมระบุคำว่า “VIS”

รูปถ่าย เคยถ่ายรูปไว้ยังไม่เกิน 6 เดือน สามารถใช้ยื่นได้ไหม
✔️รูปถ่าย สำหรับวีซ่าสวิต ค่อนข้างเข้มงวด รูปเก่าหรือรูปที่เคยใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นอื่นๆไปแล้ว ไม่สามารถใช้ยื่นได้ ต้องถ่ายใหม่เท่านั้น 

โรงแรม สามารถใช้ภาษาไทยยื่นได้หรือไม่
✔️ใบการจองโรงแรมถ้ามีสามารถไทยอย่างเดียวไม่สามารถใช้ยื่นได้ แต่ถ้ามีภาษาอังกฤษกำกับด้วย สามารถใช้ยื่นได้ 

เอกสารแปล ทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน หรืออื่นๆ สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษเองได้หรือไม่
✔️เอกสารทางราชการที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยเราสามารถแปลเองได้ แต่ต้องถูกหลักการตามที่ทางสถานฑูตแจ้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่  02 - 0610101 / Line ID : newgenstravel 
วีซ่า
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Copyright by newgenstravel.com