สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 65
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 114
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,141,699
22 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  วีซ่า
วีซ่าฝรั่งเศส


เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง ทั้งเล่มเก่าและใหม่ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและใหม่
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 • ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมในประเทศเชงเก้น
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารการจองโรงแรม ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว เป็นภาษาอังกฤษ 
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน  (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต )
- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
- กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ)  ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน  (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใแทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- กรณีไม่ได้ทำงาน / เกษียณอายุ ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานฑูต (ภาษาอังกฤษ) 
**ถ้าท่านใดใช้บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) กับทางนิวเจนส์ ทราเวล ทางเราทำหนังสือชี้แจ้งเหตุผล (ภาษาอังกฤษ) ให้ฟรี** 
 • เอกสารการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากธนาคาร
ระยะเวลาการพิจารณา : อย่างน้อย 3 - 5  วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ
วันและเวลาการยื่นวีซ่า : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30 น. 
ค่าธรรมเนียมวีซ่า : วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) ท่านละ 60 ยูโร (2,273 บาท) 
    : ค่าบริการวีซ่า ศูนย์ยื่น TLS Contact ท่านละ 1,098 บาท 

ศูนย์ TLScontact : สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
 
หมายเหตุ
 • ในวันยื่นเอกสาร โชว์ตัว ต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง มีสแกนลายนิ้วมือ 
 • อำนาจการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทไม่เกี่ยวข้องและไม่รับรองผลใดๆในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 
มีบริการดำเนินการวีซ่า : 
 • ท่องเที่ยว/ธุรกิจ ท่านละ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต) 
 • วีซ่าเยี่ยมเยือน ท่านละ 1,500 บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต
โดยดำเนินการกรอกวีซ่าออนไลน์ นัดคิวการยื่น พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ วันยื่นเอกสาร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-0610101 / Line : newgenstravel 

 
วีซ่า
ดูทั้งหมด

Copyright by newgenstravel.com