สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 25
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,141,610
22 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  วีซ่า
วีซ่าออสเตรเลีย


 
 
ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าประมาณ 10-15 วันไม่รวมวันหยุด ต้องจองคิวยื่นกับศูนย์ยื่นวีซ่าทางอีเมลล์  /  สามารถยื่นแทนได้
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าทั้งเล่ม
  • รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ), กรณีสมรสแล้วขอสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าด้วย
  • กรณีพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ของบริษัทที่ทำงานอยู่ ระบุตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน ระยะเวลาทำงานกับบริษัท เงินเดือนรายได้
  • กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร
  • จดหมายหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าในออสเตรเลีย(เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดาหรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาโดยสามารถขอเอกสารที่สำนักงานเขต/อำเภอ หรือ เดินทางกับญาติ ต้องให้บิดา/มารดาทั้งคู่ทำหนังสือยินยอมจากอำเภอว่าให้เดินไปกับใคร


 
วีซ่า
ดูทั้งหมด

Copyright by newgenstravel.com